دائره نشست ها

نشست های گفتمانی شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی

دائره نشست ها

نشست های گفتمانی شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی

دائره نشست ها

گفتمان سازی اصلی ترین راهبرد برای تحقق مسئله مهم الگوی پیشرفت اسلامی-که موضوع انتقال از مرحله دولت اسلامی به مرحله جامعه اسلامی است- محسوب می شود. در همین راستا شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی 7 قسم نشست؛ موسوم به 1- نشست های رسانه ای2- نشست های ارتباطی 3- نشست های معرفی نقشه راه4- نشست های هم اندیشی 5- نشست های نقد و بررسی نقشه راه 6- نشست های ارائه گزارش به خواص 7- نشست های عمومی الگوی پیشرفت اسلامی برگزار می کند. ان شاء الله

بسم الله الرحمن الرحیم

در نشست های ارتباطی الگوی پیشرفت یکی از مباحث "اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی" مطرح می شود. این نشست ها همانگونه که از اسمشان بر می آید به منظور ارتباط و ارائه گزارش با نخبگان برگزار می شود. این نشست ها در نهاد های حوزوی، دانشگاهی، اجرائی و مساجد و هیئات برگزار می شود. حلقه های ارتباطی الگوی پیشرفت اسلامی وظیفه  برگزاری این نشست ها را طبق آئین نامه بر عهده دارند. آئین نامه این نشست ها را از اینجا دانلود کنید.


1- نشست ارتباطی الگوی پیشرفت اسلامی در دانشگاه کاشان

2- نشست ارتباطی الگوی پیشرفت اسلامی در دانشگاه شهید بهشتی

3- نشست ارتباطی الگوی پیشرفت اسلامی در مدرسه علمیه شیخ الاسلام قزوین

4- نشست ارتباطی الگوی پیشرفت اسلامی در مدرسه علمیه معصومیه قم

5- نشست ارتباطی الگوی پیشرفت اسلامی در پژوهشگاه بین المللی المصطفی صلی الله علیه و آله وسلم