دائره نشست ها

نشست های گفتمانی شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی

دائره نشست ها

نشست های گفتمانی شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی

دائره نشست ها

گفتمان سازی اصلی ترین راهبرد برای تحقق مسئله مهم الگوی پیشرفت اسلامی-که موضوع انتقال از مرحله دولت اسلامی به مرحله جامعه اسلامی است- محسوب می شود. در همین راستا شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی 7 قسم نشست؛ موسوم به 1- نشست های رسانه ای2- نشست های ارتباطی 3- نشست های معرفی نقشه راه4- نشست های هم اندیشی 5- نشست های نقد و بررسی نقشه راه 6- نشست های ارائه گزارش به خواص 7- نشست های عمومی الگوی پیشرفت اسلامی برگزار می کند. ان شاء الله

بسم الله الرحمن الرحیم

در نشست های معرفی اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی (نشست کارگروه ها) اصطلاحِ "جهت حرکت انقلاب اسلامی" برای گروهی از نخبگان انقلاب  طبق یک آئین نامه خاص تبیین می شود. در اصطلاحِ "جهت حرکت انقلاب اسلامی" پدیده عظیم انقلاب اسلامی بر اساس ادبیات انقلاب مورد بازخوانی عمیق قرار گرفته و این موضوع ریشه فهم مسئله الگوی پیشرفت اسلامی است. کارگروه های گفتمانی الگوی پیشرفت اسلامی وظیفه برگزاری این نشست ها را طبق آئین نامه بر عهده دارند. آئین نامه اجرائی نشست های معرفی نقشه راه از اینجا دریافت کنید.


1- نشست معرفی اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی در مدرسه علمیه مروی تهران

2- نشست معرفی اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی در شهر کرج

3-نشست معرفی اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی در شهر ورامین

4- نشست معرفی اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی در شهر کاشان

5- نشست معرفی اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی در شهر بروجرد

6- نشست معرفی اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی در شهر ازنا

7- نشست معرفی "اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی"، در مدرسه علمیه معمارباشی تهران