دائره نشست ها

نشست های گفتمانی شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی

دائره نشست ها

نشست های گفتمانی شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی

دائره نشست ها

گفتمان سازی اصلی ترین راهبرد برای تحقق مسئله مهم الگوی پیشرفت اسلامی-که موضوع انتقال از مرحله دولت اسلامی به مرحله جامعه اسلامی است- محسوب می شود. در همین راستا شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی 7 قسم نشست؛ موسوم به 1- نشست های رسانه ای2- نشست های ارتباطی 3- نشست های معرفی نقشه راه4- نشست های هم اندیشی 5- نشست های نقد و بررسی نقشه راه 6- نشست های ارائه گزارش به خواص 7- نشست های عمومی الگوی پیشرفت اسلامی برگزار می کند. ان شاء الله

بسم الله الرحمن الرحیم

در نشست های هم اندیشی الگوی پیشرفت اسلامی سطح اول از مباحث تولید شده در کارگروه پژوهشی شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی به تضارب گذاشته می شود. در این سطح با تبیین سه سرفصلِ 1- بررسی فلسفه مدیریت اسلامی تحولات 2- روش مدیریت اسلامی تحولات 3- نقشه مدیریت اسلامی تحولات معنای هدایت نظامات ذهنی تبیین می گردد. این نشست ها توسط دائره برگزاری نشست برگزار می شود. آئین نامه این نشست ها را از اینجا دریافت کنید.


1- نشست اول هم اندیشی الگوی پیشرفت اسلامی

2- نشست دوم هم اندیشی الگوی پیشرفت اسلامی

3- نشست سوم  هم اندیشی الگوی پیشرفت اسلامی

4- نشست چهارم هم اندیشی الگوی پیشرفت اسلامی

5- نشست پنجم هم اندیشی الگوی پیشرفت اسلامی